hledat architekta
Získejte přehled o projektové dokumentaci

kvalitní projektová dokumentace za rozumné peníze

Projektová dokumentace

Každá stavba nebo rekonstrukce je realizována na základě projektové dokumentace někdy též nazvaná jako stavební dokumentace. U starších domů, kde provádíme rekonstrukci musíme nejprve provést geodetické zaměření stávajícího stavu neboli pasportizaci budovy. Na základě těchto podkladů lze vypracovat projektovou dokumentaci nejdříve ve stupni studie a poté dokumentaci ke stavebnímu povolení. V každé této dokumentaci je zanesen stávající stav a změny, které budou provedeny během výstavby.
U novostaveb je situaci jednodušší neboť není co zaměřit. Vycházíme zde především z první fáze projektové dokumentace a to je studie / analýza. Studie obsahuje zjednodušeně koncept nové stavby nebo dispozice.
Každá projektová dokumentace pro stavební povolení musí být v souladu se vyjádřením stavebního úřadu a jiných správních orgánů, případně sousedů.
Proto je důležité, aby již samotný návrh zahrnoval veškeré tyto připomínky a byl v souladu se stavebními normami a vyhláškami. Aby bylo vše v souladu musíme znát normy, vyhlášky a případné požadavky správních orgánů. Zajistíte si je prvotní konzultací na stavebním úřadě.
Zpracování projektové dokumentace je vždy tzv. vybranou činností ve výstavbě dle § 158 stavebního zákona a smějí ji zpracovávat jen a pouze autorizované osoby. Způsobilost autorizovaných osob ověřují a jejich registry vedou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Česká komora architektů.

Zjednodušený proces tvorby projektové dokumentace

 • Zjištění informací o pozemku na stavebním úřadě případně od stavebníků
 • Návštěva staveniště - fotodokumentace
 • U rekonstrukcí – zaměření, fotodokumentace
 • Prvotní návrh – studie stavby
 • Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení
 • Odevzdání projektové dokumentace stavebnímu úřadu.
 • Zapracování jejich připomínek a zajištění požadovaných stanovisek dotčených orgánů (např.Lesy, povodí, ochránců přírody, police, hasičů apod..)
 • Schválení dokumentace a vydání stavebního povolení.
 • Realizace stavby na základě této dokumentace nebo vypracování detailnější dokumentace pro provedení staveb.
 • Kolaudace
 • Užívání stavby

Výsledkem projekční činnosti je projektová dokumentace stavby, která obsahuje.

Obsah:
 • Průvodní zpráva
 • Souhrnná technická zpráva
 • Technická zpráva – jednotlivých částí (stavební část, topení, plyn, zti, kanalizace, voda, elektro..)
 • Výkresová část stavební části ( situace, pohledy, řezy, půdorysy, detaily)
 • Projekt topení, projekt kanalizace, projekt plynu, projekt přípojek, projekt zti – projekt vody, projekt kanalizace
 • Požárně bezpečnostní řešení stavby
 • Průkaz energetické náročnosti budovy

Toto je jen základní přehled obsahu projektové dokumentace. Přesné znění vyhlášky 499/2006Sb je mhohem obsáhlejší.

Projektové práce začínají konceptem řešení stavby. Během těchto projekčních prací předloží projektant několik variant řešení, které by měl se stavebníkem průběžně konzultovat. Vybraná varianta se zpracuje do finální podoby projektové dokumentace. Projektování jednotlivých částí zabere určitý čas, se kterým je třeba počítat.
Projekční kanceláře, případně samostatný projektant často nabízí komplexní služby všech stupňů projektové dokumentace.
Ceník projektových prací –ceny orientační u rodinného domu do 3,5mil s DPH

Příprava zakázky                                                       2000,-
Projektová dokumentace pro územní řízení              10000,-
Projektová dokumentace pro stavební povolení       65000,-
Včetně stavební části, profesní části(projekt topení, projekt elektro, projekt kanalizace, projekt vody atd..)
Dokladové části  - Průkaz energetické náročnosti a radonového průzkumu

Při vyřizování stavebního povolení budete platit i správní poplatky, které se v roce 2013 zvýšily. Přehled všech poplatků naleznete v novém zákoně o správních poplatcích.


TIP:

Díky specializovaným poptávkovým portálům na stavebnictví si můžete zadat poptávku na zpracování projektové dokumentace a získat tak několik nabídek od projektantů. Můžete nabídky porovnat jak dle kvality i ceny. Služba je zdarma a nezávazná.

Určitě nevybírejte jen dle nejnižší ceny. Nejspíše projektant odevzdá projekt, který splní náležitosti stavebního úřadu, ale při stavbě domu již nebude ochotný s Vámi nebo se stavební firmou řešit případné nejasnosti. Díky výběru rozumné ceny Vám projektant často nabízí nad rámec přesné technické řešení, stavební detaily stavby, rozpočet, vizualizaci a jiné.

Obsah projektové dokumentace nad rámec vyhlášky se vždy vyplatí! Nemusíte řešit dohady se stavební firmou, zda je v ceně stavby tento nebo alternativní materiál.

Zkušenosti hovoří jasně. Stavební firma použije alternativní materiál, ale naúčtuje hodnotnější. Alternativní materiál nemusí splňovat technické parametry, se kterými počítal projektant. Získáte tak levný projekt na nízkoenergetický dům. Realizovaná stavba svými technickými parametry nebude nízkoenergetická.


Projektové práce ve stavebnictví jsou rozděleny na několik stupňů dokumentace. – rozpracovanost dokumentace.

 • Architektonická studie / analýza  (STS, PPR)
 • Projekt územnímu řízení (DUR)
 • Projekt ke stavebnímu povolení (DSP)
 • Projekt provedení stavby (DPS)
 • Projekt pro výběr zhotovitele (DZS)
 • Projekt skutečného provedení

Předprojektová příprava:

Investiční záměr zahrnují přípravné práce, námětové umístění do lokality, předběžné odhady bilancí potřeb a s potřeb, odhady nákladů, atd..
Architektonická studie / analýza jsou přípravné fáze před samotným projektováním, prověření staveniště, vhodnost lokality, vlastnosti pozemku, limity území, zpracování studie ve více variantách včetně barevného řešení.

Dokumentace k územnímu řízení (DUR) na jejím základě se rozhoduje o umístění stavby na pozemek. Nutné při změně půdorysu nebo výšky budovy. 

Projekční činnost:

Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) – Na jejím základě dostanete stavební povolení nebo ohlášení. Vždy se informujte na stavebním úřadě jaké náležitosti musíte splnit. Dokumentace musí být zpracována dle vyhlášky 499/2006Sb.

Dokumentace provedení stavby (DPS) – Je obecně detailněji zpracovaná dokumentace pro stavební povolení. Obsahuje technické řešení stavby. Specifikace jednotlivých materiálů, položkový rozpočet, technické detaily. V položkovém rozpočtu jsou uváděny již konkrétní výrobci a materiály. Díky této dokumentaci můžete mít lepší kontrolu nad náklady během výstavby.

Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DZS) – Slouží především u veřejných zakázek. Posuzuje se zde jak jednotlivé osoby (jejich způsobilost), dodavatelé, za jakých podmínek bude provedeno, cenová nabídka apod.